Statut ZSRM

S T A T U T ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCOW MAJĄTKOWYCH W SZCZECINIE z siedzibą w S Z C Z E C I N I E

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie" - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, powołaną przez środowisko zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych w województwie zachodniopomorskim i działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz jego celami.

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 3.

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie (z dokładnym adresem pocztowym i numerem telefonu).

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

ROZDZIAŁ II.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.

§ 6.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz reprezentowanie interesów środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych, organizacji społecznych i osób fizycznych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje wymieniony cel w szczególności poprzez:

1. reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz ochronę ich interesów zawodowych,

2. propagowanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad ich przestrzeganiem,

3. promowanie działalności członków Stowarzyszenia,

4. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy zawodowej,

5. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

6. inicjowanie i propagowanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i techniki wyceny,

7. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,

8. prowadzenie działalności wydawniczej,

9. opiniowanie projektów aktów prawnych i czynny udział w tworzeniu zasad wyceny,

10. opiniowanie przez Komisję Opiniującą, operatów szacunkowych i innych dokumentów, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz standardy zawodowe.

 

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków - kandydatów,

3. członków wspierających,

4. członków honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy, pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, mający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskane w trybie ustawowym.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na pisemny wniosek kandydata. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt. 1, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

§ 11.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz fachowego pośrednictwa Stowarzyszenia,

3. uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, sympozjach i podobnych spotkaniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkiem – kandydatem może być każdy pełnoletni obywatel RP starający się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego i wykonujący praktykę pod kierunkiem osoby uprawnionej.

§ 13.

Członek – kandydat korzysta z uprawnień wymienionych w § 11 pkt. 2,3,4.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uchwałą Zarządu zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji, zawierającej dane o których mowa w § 10 pkt. 2 lit. a i b oraz oświadczeniu o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznych Stowarzyszenia.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 17.

§ 15.

1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia może pozbawić członkostwa honorowego.

§ 16.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. przestrzegania statutów, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, aktywnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

2. przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosowania standardów zawodowych.

3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkostwo członka zwyczajnego i członka-kandydata ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

2. Podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków z powodu:

a) nieusprawiedliwionej przerwy w pracy społecznej w zakresie przyjętych na siebie obowiązków, trwającej ponad 12 miesięcy,

b) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 12 miesięcy (pomimo pisemnego upomnienia),

3. likwidacji członka będącego osobą prawną,

4. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych

5. wykluczenie członka na mocy uchwały Sądu Koleżeńskiego z powodu:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

6. O wykluczeniu decyduje Sąd Koleżeński w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Sąd Koleżeński umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Sądu. O treści uchwały Sąd Koleżeński niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

7. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1-4 stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

§ 18.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2. podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu członka w związku z utratą osobowości prawnej.

 

ROZDZIAŁ IV.

USTRÓJ I WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 20.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub w przypadku jednomyślności w tym względzie w głosowaniu jawnym.

2. Prezes Zarządu, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą pełnić funkcję w tej samej władzy nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz, o których mowa w par. 17 władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu drogą powołania osoby spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie składu nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz.

5. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

6. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wygasają po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

§ 21.

Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 22.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.

1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą:

• członkowie zwyczajni,
• członkowie honorowi.

2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym udział biorą:

• członkowie kandydaci
• członkowie wspierający,
• zaproszeni goście.

§ 24.

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, zaś sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata (nie później niż 30 marca w roku wyborów).

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz .

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, bądź w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami statutu oraz celami i zadaniami Stowarzyszenia,

2. wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a nadto przewidzianych niniejszym statutem i regulaminami wewnętrznymi.

§ 26.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia o ile Statut i regulaminy wewnętrzne nie stanowią inaczej.

§ 28.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i sześciu członków, którzy wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

3. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu oraz ochrona interesów zawodowych jego członków,

2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

4. szerzenie i propagowanie zadań Stowarzyszenia poprzez organizowanie stałych zebrań, odczytów itp.,

5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie członków) oraz prowadzenie ewidencji członkowskiej,

6. ustalanie wysokości i przyjmowanie składek członkowskich,

7. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

8. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

11. składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,

12. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Kół, Komisji, Klubów, Sekcji, Rad, itp. oraz określanie ich zadań,

13. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 31.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 33.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli. W razie uznania za konieczne, może wnioskować zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

§ 34.

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 35.

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia powołany jest do:

- rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem kodeksu etyki zawodowej i statutu,

- rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia,

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 36.

1. W ramach struktury Stowarzyszenia mogą być powoływane:

a) Komisja opiniująca,

b) inne komisje stałe.

2. Zarząd powołuje skład osobowy oraz zatwierdza regulaminy komisji za wyjątkiem komisji opiniującej.

3. Do zadań Komisji Opiniującej należy:

a) dokonywanie ocen prawidłowości operatów szacunkowych,

b) prowadzenie mediacji w sprawie wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego.

4. Skład osobowy i regulamin Komisji Opiniującej Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 38.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. opłaty i składki członkowskie,

2. wpływy z działalności statutowej,

3. dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

4. darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje,

5. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 39.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb Stowarzyszenia, niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

§ 40.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.

§ 42.

Bankowe konto internetowe Stowarzyszenia obsługiwane będzie przez osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Zarząd Stowarzyszenia. Dodatkowo dwie osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia będą posiadały wgląd do bankowego konta internetowego Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 43.

1. Uchwałę o zmianach w Statucie, o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznaczy jego likwidatora.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia w Szczecinie w dniu 17 października 2009 r. i zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij