Praktyki zawodowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829), od 1 stycznia 2014 r. uległy zmianie dotychczasowe zasady odbywania praktyk zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Wynikają one z zapisu art. 8 wprowadzającego zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie art. 38 tej ustawy stanowi: „Do osób, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. rozpoczęły praktykę zawodową, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 8, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu dotychczasowym.” Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest także ukazanie się (na podstawie art. 197 pkt 1–5 uogn) nowego przepisu wykonawczego – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 328).

czytaj więcej

Funkcję pełnomocnika ds. praktyk zawodowych z ramienia ZSRM pełni Pan Zygmunt Kamiński, do którego można się zgłaszać w siedzibie Stowarzyszenia przy pl. Kilińskiego 3/129 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 513 513 826).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij